DryPol® System | Petr Držálek - certifikovaná montážní firma

DryPol® System je unikátní technologie vysoušení vlhkosti zdiva, sanace vlhkosti základů staveb a jejich následné ekologické hydroizolace bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu nejdéle do tří let od instalace přístroje. Technologie DryPol® System vysuší dům, sklep či byt od vzlínající kapilární vlhkosti šetrně vůči životnímu prostředí ...

Certifikovaná montážní firma

     Petr DržálekTel.: 739 169 097
Hruška 95, 79827, okres ProstějovWWW: drzalek-drypol.cz
IČ: 014 24 092E-mail: drncal@seznam.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi firmou Petr Držálek, SÍDLO: 79827 Hruška 95, IČ : 01424092, TEL : +420 725 337 673, www.drzalek-drypol.cz , E-MAIL drncal@seznam.cz a zákazníkem („Kupující“) v souvislosti nebo na základě koupě Zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na URL adrese: www.drzalek-drypol.cz („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 3 a 4 těchto Obchodních podmínek („Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

1.3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.4. Tyto Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.) než jen prostřednictvím Internetového obchodu.

2. Specifikace Zboží

Zbožím se rozumí veškeré zboží, které nabízí Prodávající v Internetovém obchodě.

3. Elektronická objednávka

3.1. Elektronickou objednávkou se ve smyslu těchto Obchodních podmínek rozumí odeslání objednávky v podobě online objednávkového formuláře na příslušné URL adrese Internetového obchodu. Kupujícímu je před odesláním objednávky dána možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávkového formuláře vložil, odesláním objednávky Kupující činí nabídku na uzavření Kupní smlouvy na vybraný počet balení Zboží („Objednané Zboží“) za cenu určenou v souladu s článkem 7. Data z objednávkového formuláře jsou elektronickou formou doručena k rukám Prodávajícího.

3.2. Odesláním online objednávky Kupující fakticky akceptuje aktuální znění Obchodních podmínek platných pro Internetový obchod v době odeslání objednávky, souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Tyto Obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na webových stránkách Internetového obchodu.

3.3. Kupující souhlasí s tím, aby byl zpětně kontaktován elektronicky a/nebo telefonicky, a to Prodávajícím nebo jeho oprávněným zástupcem a/nebo třetí důvěryhodnou osobou včetně třetí důvěryhodné společnosti (dopravce) za účelem ověření správnosti vložených údajů a pro udělení souhlasu s expedicí objednaného Zboží.

3.4. Telefonické ověření doručení objednávky - Po doručení elektronické objednávky je objednané Zboží předáno třetí společnosti (dopravci) pro doručení Kupujícímu na adresu zadanou v elektronické objednávce. Odpovědný pracovník třetí společnosti (dopravce) je oprávněn s Kupujícím dohodnout telefonicky přesné datum a čas doručení Objednaného Zboží k rukám Kupujícího.

4. Uzavření Kupní smlouvy

4.1. Samotná Kupní smlouva je uzavřena okamžikem podpisu kupní smlouvy, převzetím objednaného zboží od přepravce nebo doručením potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu v elektronické podobě.

4.2. Není-li určeno jinak, potvrzení o přijetí objednávky je Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu zadanou v online objednávkovém formuláři. Od okamžiku doručení potvrzení přijetí objednávky Prodávajícího Kupujícímu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím práva a povinnosti, které jsou vymezeny platnými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami, zejména povinnost Prodávajícího obstarat a dodat Objednané Zboží a povinnost Kupujícího převzít dodané Zboží a zaplatit Kupní cenu.

4.3. Kupující se s Prodávajícím dohodl, že objednávka Zboží je akceptovatelná Prodávajícím pouze, pokud je odeslána online pomocí objednávkového formuláře v Internetovém obchodu, v rámci něhož Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami vybráním příslušného formulářového pole objednávkového formuláře. Prodávající je oprávněn nepřijmout objednávku, která není učiněna v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nebo takovou objednávku Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout přiměřenou lhůtu. Marným uplynutím lhůty se na objednávku hledí, jakoby nebyla doručena.

4.4. Kupující a Prodávající se tímto závazně dohodli, že souhlas s těmito Obchodními podmínkami a závazné potvrzení přijetí elektronické objednávky ze strany Prodávajícího jsou podmínkami pro uzavření Kupní smlouvy. 4.5. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

4.7. Předmětem Kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v elektronické objednávce uskutečněné na příslušné URL adrese Internetového obchodu. Kupující není oprávněn po Prodávajícím požadovat či právně vymáhat jakékoliv jiné Zboží podobného či jiného charakteru a ani jej požadovat jako kompenzaci v případě, že je Objednané Zboží momentálně nedostupné.

5. Termín a způsob dodání

5.1. Kupující je povinen telefonicky dohodnout přesný termín, tedy datum a hodinu doručení Objednaného Zboží s pracovníkem třetí důvěryhodné osoby, tedy dopravní společnosti (dopravce). Kupující je povinen Zboží převzít v termínu dohodnutém dle předchozí věty nebo podle článku 5.2. Kupující je rovněž povinen řídit se pokyny uvedenými v dokumentaci ke Zboží dodané Prodávajícím.

5.2. Prodávající je povinen dodat Objednané Zboží za předem dohodnutou cenu a v předem dohodnutém termínu, a to vše v souladu s těmito Obchodními podmínkami. O termínu doručení však informuje Kupujícího třetí důvěryhodná společnost (dopravce).

5.3. Expedicí Zboží se ve smyslu těchto Obchodních podmínek rozumí předání objednaného Zboží odpovědnému pracovníku třetí společnosti (dopravci) za účelem doručení Zboží k rukám Kupujícího. Expedicí Zboží je splněna povinnost Prodávajícího dodat Zboží Kupujícímu. Doručení Zboží dopravcem Kupujícímu může trvat až dvacet pět (25) kalendářních dní od převzetí Zboží od Prodávajícího.

5.4. Povinnost označit Zboží je splněna Prodávajícím vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí Zboží.

5.5. Prodávající se zavazuje expedovat Objednané Zboží Kupujícímu nejpozději do dvaceti pěti (25) dnů od data uzavření Kupní smlouvy. V případě, že Objednané Zboží není možné ze strany Prodávajícího expedovat ve lhůtě dle předchozí věty, Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v elektronickém objednávkovém formuláři.

5.6. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se všemi informacemi o dodávaném Zboží (technologii na elektrofyzikální vysoušení vzlínající vlhkosti zdiva DryPol®, o podmínkách uzavření Kupní smlouvy, o možnostech platby za dodané Zboží, o možnostech odstoupení od Kupní smlouvy a právu na úhradu souvisejících nákladů a rovněž tak i o výši nákladů na užití komunikačních prostředků s Prodávajícím.

6. Náklady na dodání a převzetí Zboží

6.1. Náklady na dodání/dopravu Objednaného Zboží v rámci České a Slovenské republiky nese Prodávající a jsou zahrnuty v plné ceně za Zboží určené v souladu s článkem 7. Je-li zboží expedováno do ostatních států v rámci EU mimo uvedené ČR a SR, nese náklady na přepravné v plné výši kupující.

6.2. V případě, že Objednané Zboží není Kupujícím opakovaně převzato od pracovníka smluvní doručovací společnosti (dopravce) a vrátí se zpět k rukám Prodávajícího, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží a Prodávající má právo v případě opětovného objednání téhož Zboží k rukám téhož Kupujícího účtovat cenu za dodání Zboží v plné výši zvýšenou o plnou cenou za dodání/dopravu v souladu s ceníkem dopravce.

6.3. Objednané Zboží je dodáno k rukám Kupujícího prostřednictvím dopravní společnosti zvolené prodávajícím. 6.4. Náklady na dodání Zboží, není-li již zahrnuto v ceně, se řídí platným ceníkem přepravní společnosti zvolené prodávajícím.

6.5. Kupující převezme Objednané Zboží od pracovníka třetí společnosti (dopravce), kterému uhradí účtovanou cenu za dodané Zboží, včetně případných nákladů na dopravu, balného či dalších nákladů v souladu s těmito Obchodními podmínkami, což potvrdí svým podpisem při převzetí. Kupující je povinen se ujistit, že Zboží dorazilo v pořádku a nepoškozené ještě před odjezdem pracovníka dopravce, který Zboží doručil.

6.6. Pokud Kupující nepřevezme Zboží z důvodu poškození Zboží v průběhu dopravy, má Kupující povinnost sepsat s odpovědnou osobou společnosti dopravce, který Zboží na základě pověření Prodávajícího doručil, reklamační protokol.

7. Cena za Zboží

7.1. Formální specifikace cen

Všechny ceny za Zboží a služby uvedené na webové stránce obchodu jsou konečné a jsou uvedeny včetně aktuální sazby DPH i bez DPH. V případě rozporu výše DPH s aktuálně platnými právními předpisy je rozhodující cena bez DPH, ke které bude připočtena DPH v aktuálně platné výši. Všechny ceny jsou uváděny v korunách českých, není-li uvedeno jinak. Všechny ceny za Zboží a služby jsou platné pouze pro webovou stránku Internetového obchodu. Jiné, než uvedené ceny za podobné (či shodné) Zboží nejsou po Prodávajícím právně vymahatelné.

7.2. Závaznost cen za Zboží

Prodávající je oprávněn poskytovat individuální množstevní slevy, akční či jiné ceny, než je uvedeno v Internetovém obchodě. Takto kalkulované ceny si Prodávající s Kupujícím dohaduje na základě předchozí (osobní, telefonické, písemné) dohody. Takto individuálně kalkulované ceny nejsou právně vymahatelné pro jiné případy. Není možné právně nárokovat či soudně vymáhat ceny za případné stejné nebo podobné výrobky, pokud jsou uvedeny na jiných webových stránkách nebo v jakýchkoliv jiných reklamních prezentacích v rámci jakékoliv reklamní kampaně v jakékoli podobě od jiných společností či na jiných webových stránkách nebo v jakýchkoliv jiných reklamních prezentacích v rámci jakékoliv reklamní kampaně v jakékoli podobě ve vlastnictví Prodávajícího. Ceny jsou účtovány pouze Kupujícímu, který některým ze způsobů uvedených v těchto Obchodních podmínkách provedl objednávku, a tato objednávka byla akceptována Prodávajícím a ověřena odpovědným pracovníkem třetí doručovací společnosti.

7.3. Doba trvání a platnost cen

Všechny ceny uvedené na webových stránkách Internetového obchodu jsou platné od okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícího na webových stránkách Internetového obchodu do odvolání. Pro danou Kupní smlouvu se použijí ceny Zboží a služeb platné v době uskutečnění objednávky. Platby za dodání Zboží mimo Českou republiku, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto Obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná kupní [cena včetně všech daní a poplatků], kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.

7.4. Jiné poplatky

K uvedeným cenám je účtováno balné ve výši uvedené u jednotlivého Zboží, pokud není v odůvodněných případech na webové stránce Internetového obchodu uvedeno jinak nebo dohodnuto jinak. Pokud je místo předání třetí osobou (dopravcem) kupujícímu mimo Českou Republiku a Slovenskou republiku: 

 • je k uvedeným cenám za zboží vždy účtován poplatek za dopravu ve výši uvedené u jednotlivého zboží ve výši dle článku 6.4, o nějž je navýšena konečná suma splatná kupujícím;
 • jsou ceny stanoveny bez daní, celních poplatků, pojištění a dopravy, které budou účtovány kupujícímu samostatně (a to i za dílčí plnění), zpravidla ve faktuře prodávajícího (jejíž obsah určí prodávající), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7.5. Ceny jsou stanoveny bez daní, popřípadě bez celních poplatků, pojištění a dopravy, které budou účtovány kupujícímu samostatně (a to i za dílčí plnění), zpravidla ve faktuře Prodávajícího (jejíž obsah určí Prodávající), pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

7.6. Změny v cenách za Zboží

Prodávající má právo na změnu cen za Zboží. Na každou změnu v cenách Zboží je potenciální Kupující upozorněn na vhodném místě webové prezentace Internetového obchodu. Ve výjimečných případech jsou všechny změny v cenách za Zboží a služby Kupujícímu sděleny osobně a/nebo telefonicky a/nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v elektronickém objednávkovém formuláři Internetového obchodu. Změna ceny Zboží se však nijak nedotýká ceny Objednaného Zboží dle Kupních smluv uzavřených před touto změnou.

8. Způsob platby za Zboží a služby

8.1. Prodávající standardně akceptuje pouze platbu v hotovosti dobírkou, která je realizována prostřednictvím odpovědného pracovníka třetí společnosti (dopravce), kdy úhrada celé částky (kupní cena celkem včetně případných dopravních a dalších nákladů) probíhá v hotovosti nebo platební kartou pracovníkovi dopravce oproti převzetí Objednaného Zboží Kupujícím. Kupní cena za Zboží je tedy splatná při převzetí Zboží.

8.2. Pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak, jiné formy úhrady za Objednané Zboží nejsou akceptovatelné.

8.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

9. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ze strany Kupujícího - spotřebitele.

9.1. V případě, že je Kupujícím spotřebitel, který nakoupil zboží pouze elektronickou nebo písemnou formou, uplatní se speciální ustanovení tohoto článku 9 o právu Kupujícího – spotřebitele na odstoupení bez uvedení důvodu od Kupní smlouvy. V případě jiných Kupujících se ustanovení tohoto článku 9 neuplatní.

9.2. Spotřebitelé ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku mají právo jednostranně a bez udání důvodu od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od okamžiku převzetí Zboží odstoupit (nejedná-li se o případ Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží, které bylo zakoupeno kupujícím osobně) a požadovat vrácení finančních prostředků včetně DPH zaplacených za Zboží, pokud Zboží zakoupili a Kupní smlouvu uzavřeli prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím Internetového obchodu). V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

9.3. Doručení odstoupení od Kupní smlouvy

Odstoupení od Kupní smlouvy je třeba zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího drncal@seznam.cz . Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je online ke stažení a vytištění na webových stránkách Internetového obchodu

9.4. Podmínky odstoupení od Kupní smlouvy

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel.

9.5. Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, bezhotovostně na účet oznámený mu v souladu s článkem 9.3. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

9.6. Náklady na odstoupení od Kupní smlouvy Veškeré náklady Kupujícím vynaložené v rámci procesu odstoupení od Kupní smlouvy nejsou právně vymahatelné a nese je sám Kupující v plné výši. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupujícímu vyplacena zpět pouze již uhrazená cena za Objednané Zboží.

9.7. Doručení Zboží v případě uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy

Pokud Kupující uplatní právo na odstoupení od Kupní smlouvy, Objednané Zboží musí být doručeno zpět k rukám Prodávajícího neopotřebené, neporušené a včetně veškeré písemné dokumentace a nejlépe v původním obalu. Zjistí-li Prodávající, že vrácené Zboží je poškozené, nekompletní či jakkoliv znehodnocené, nebo chybí nebo je neúplná dokumentace, je oprávněn ponížit částku, kterou Kupujícímu vrací o poměrnou část, odpovídající míře znehodnocení zboží. Zboží nelze Prodávajícímu v rámci uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy zaslat zpět na dobírku, přístroj je možné zaslat pouze jako (cenný) balík. V případě, že je Kupujícím Prodávajícímu zasláno Zboží zpět na dobírku, nenabývá odstoupení od Kupní smlouvy platnosti do dne Doručení Objednaného Zboží zpět k rukám Prodávajícího jako (cenný) balík.

10. Komunikace s Prodávajícím

10.1. Komunikace s technickým a obchodním oddělením Prodávajícího, s Prodávajícím, nebo jeho oprávněným zástupcem probíhá telefonicky a/nebo prostřednictvím elektronické pošty a/nebo písemně, v listinné formě.

10.2. Komunikace probíhá v českém jazyce, případně po předchozím schválení ze strany Prodávajícího v jazyce daného státu Kupujícího nebo v jazyce dle dohody učiněné prostřednictvím elektronické pošty.

10.3. Písemnou komunikaci adresovanou Prodávajícímu je třeba vždy zasílat pouze a jen na poštovní adresu Prodávajícího uvedenou v článku 1.1, kdy její součástí, například formou přílohy, musí být řádně vyplněn adekvátní formulář, který je k dispozici ke stažení v elektronické formě na webové stránce Internetového obchodu. Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak, komunikace prostřednictvím jiné poštovní adresy není přípustná a nebude na ni brán zřetel.

11. Záruční podmínky

11.1. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud dojde k poškození či znehodnocení Zboží jedním z následujících způsobů: 

 • mechanickým poškozením Zboží Kupujícím;
 • přepětím el. sítě (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
 • používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno;
 • používáním Zboží v rozporu s pokyny uvedenými v dodané dokumentaci a/nebo v rozporu s návodem na instalaci a spuštění přístroje, který byl spolu s dodaným Zbožím Kupujícímu předán.
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží;
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
 • úpravou Kupujícím (nátěry, ohýbání, přelepování atd.);
 • přírodními živly či vyšší mocí;
 • pokud nebyla ve smyslu přiložené dokumentace, kterou je Kupující povinen se řídit, vložena mezi elektrickou přípojku elektrorozvodné sítě, tedy zásuvku, a přípojku přístroje pro napájení z elektrorozvodné sítě, tedy vidlici, přepěťová ochrana, kterou je Kupující povinen pořídit a používat na svoje náklady; 
 • odstraněním, znehodnocením nebo rozlomením plomby, kterou je přístroj opatřen.

11.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a že Zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

11.3. Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím-spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost Zboží ustanoveními občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně spotřebitele“).

11.4. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li smluvními stranami sjednána nebo Prodávajícím poskytnuta doba delší.

12. Náklady na použití komunikačních prostředků

12.1. Hovorné na telefonní čísla uvedená na webových stránkách Internetového obchodu, je účtováno Kupujícímu podle standardního ceníku telefonních operátorů.

12.2. K žádnému z uvedených telefonních čísel nejsou ze strany Prodávajícího účtovány žádné vedlejší či skryté poplatky.

13. Mimosoudní řešení sporů v případě Kupujícího – spotřebitele

13.1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) („ČOI“).

13.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího-spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

13.3. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující-spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

13.4. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího-spotřebitele řešit případný spor postupem v souladu s článkem 16.2.

14. Ochrana osobních údajů

14.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření Kupní smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností souvisejících s Kupní smlouvou Prodávající shromažďuje a dále zpracovává poskytnuté osobní údaje ve své databázi. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Kupující je tímto poučen, že má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, požadovat na Prodávajícím vysvětlení v případě, že pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Kupujícího nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

15. Změny v Obchodních podmínkách a platnost Obchodních podmínek

15.1. Právo na změnu Obchodních podmínek

Prodávající je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Internetového obchodu nebo pozdějším dnem v nich stanoveným. 

15.2. Platnost smluvních vztahů

Smluvní vztahy, které vznikly před účinností nových Obchodních podmínek, se řídí Obchodními podmínkami platnými ke dni vzniku smluvního vztahu.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tyto Obchodní podmínky, veškeré Kupní smlouvy a právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí a budou vykládány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Touto volbou však není Kupující - spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jenž by se v případě neexistence této volby práva jinak použila.

16.2. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem těchto Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor smírnou cestou do [třiceti (30)] kalendářních dnů a jedná se o Kupní smlouvu uzavřenou s Kupujícím, který není spotřebitelem, budou všechny spory vzniklé z Kupní smlouvy a/nebo ve spojení s ní rozhodovány českým soudem místně příslušným podle sídla Prodávajícího.

16.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.4. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.5. V případech, kdy je Kupujícím podnikatel, platí, že se nepoužije § 558 odst. 2 občanského zákoníku a obchodní zvyklosti se pro výklad Kupní smlouvy použijí až po ustanoveních občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení právních předpisů, která nemají donucující charakter).

16.6. Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

16.7. Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.8. Pro případ, že je Kupující podnikatelem, vylučují smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2018TOPlist